Trender inom ekonomi, IT och affärssystem 2024: Hur ska företagen förbereda sig för att inte halka efter?

  År 2023 har präglats av hög inflation, höga räntor och osäkerhet – något som många företag har märkt av. Behovet av överblick inom alla områden har ökat, och det är avgörande att ha koll på siffrorna för att kunna fatta rätt beslut för företagets framtid.

  2023 var också året då AI och ny teknik på allvar blev ett verktyg för både nya möjligheter och värdefulla tidsbesparingar i vardagen, även om alla inte drar nytta av det ännu. Att använda teknik på ett effektivt och säkert sätt för att få insikt i sin verksamhet tror vi kommer att vara avgörande 2024, i kombination med kunskap om de ständigt föränderliga förhållandena i omvärlden.

  Men hur ska företagsledare förbereda sig för framgång och utforma sina strategier för 2024? Vi frågade våra experter inom områden som ekonomi, affärssystem, IT, AI och lön vad man behöver ha i åtanke.

  Vad blir viktigt för att driva en framgångsrik verksamhet under 2024?

  John Hugosson, Koncernchef för VIEW Group och tf. VD för VIEW Group Sverige:

  ”Jag tror att det särskilt är tre saker som kommer att vara viktiga för företag att tänka på under 2024 när det gäller ekonomisk förvaltning och affärsverksamhet i allmänhet. Det kanske mest uppenbara just nu är användningen av AI. Utvecklingstakten är otroligt snabb och vi har bara börjat se konturerna av alla möjligheter som tekniken erbjuder.

  Det finns många AI-lösningar på marknaden idag som hjälper företag att både bli mer effektiva och strukturera sin data. År 2024 kommer förmodligen ännu fler företag att använda sådana verktyg. Microsoft rullar nu också ut sin Copilot, som ger tillgång till mycket kraftfulla AI-verktyg i programvaror de flesta är vana att arbeta i, och som enkelt kan användas direkt i vardagen.

  För det andra tror jag att fler företagsledare kommer att inse värdet av att använda Business Intelligence-lösningar. I mer krävande tider är insikt och förståelse för det egna företaget, data och siffror viktigare än någonsin. De flesta företag har värdefull data som idag inte används i någon större utsträckning eftersom det är svårt att se sambanden. Att strukturera, analysera och förstå data kräver bra verktyg och kunskap. År 2024 kommer de som vill ha en konkurrensfördel förmodligen att använda den här typen av verktyg, i kombination med mer användning av AI.

  Slutligen vill jag lyfta att outsourcingtrenden inom lön, IT och redovisning fortsätter i hela Norden. I många fall drivs detta av ny teknik och effektiva system. Ett företag som sköter sin egen redovisning, lönehantering eller IT har ofta svårt att hänga med i den tekniska utvecklingen och blir lätt sårbart.

  Det är inte längre bara för stora företag outsourcing lönar sig, eftersom både priser och tjänster har blivit mer skalbara. Vi ser att den här trenden fortsätter att öka, särskilt bland medelstora företag som vill fokusera mer på sitt eget värdeskapande.”

  Vad behöver man tänka på som CFO?

  Espen Hovland, CFO för VIEW Group:

  ”Det senaste året har präglats av hög inflation och höga räntor, och det har nog många företag märkt av. Att driva företag innebär alltid ett visst mått av risk, och i osäkra tider ökar definitivt vikten av god insikt i ekonomin och överblick över variabler som påverkar verksamheten. Möjligheten att fatta rätt beslut baserat på god insikt blir mycket viktigt för att lyckas, och där har CFO:n en viktig roll att spela.

  Företag får bra insikter genom bra data. Datakvalitet är nyckeln och det kräver strategiskt och grundligt arbete från ekonomiavdelningen. Min erfarenhet är att företag som förstår vikten av att investera tid och pengar i datakvalitet är de som får de bästa insikterna och fattar de bästa besluten.

  Det är därför viktigt att företagsledare och CFO:er har en god IT- och systemförståelse, för att förstå hur tekniken kan hjälpa till att få fram rätt data. Företagets kärnsystem bör till exempel minimera mängden data som behöver hanteras manuellt för på så sätt minska risken för fel och missar.

  Dessutom är det viktigt att säkerställa en god intern kontroll för att se till att beslutsunderlagen är korrekta. Som John påpekar är ett bra Business Intelligence-system guld värt när det gäller att presentera budskap på ett effektivt sätt, och BI-system kan också vara bra verktyg för intern kontroll.

  Slutligen vill jag betona att det under 2024 bara kommer att bli ännu viktigare att ha kompetens i företaget för att översätta siffror och data till handling. Den verkliga vinsten finns i att använda data för att faktiskt få ett försprång genom att fatta välgrundade beslut för framtiden.”

  Läs mer: Hur lyckas man i rollen som CFO?

  Vad blir de viktigaste trenderna inom IT-området?

  Dennis Södergren, Affärsområdeschef IT & Telefoni på VIEW Group Sverige:

  ”En betydande trend under 2023 har varit den fortsatta ökningen av molnbaserade tjänster och infrastrukturer. Företag strävar efter att optimera sina IT-resurser genom att migrera till molnet för att möjliggöra skalbarhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Det har skapat en högre efterfrågan på tjänster som stöttar företagen i deras molnstrategier, som molnövervakning, säkerhetsåtgärder och hantering av molninfrastruktur.

  En annan given trend är den nästan explosionsartade framväxten av AI och generativa AI-tjänster. Det vi ser nu är bara början – vi förutser att AI-området kommer att fortsätta att vara det ”hetaste” området även under 2024. AI och automatisering kommer att fortsätta att utvecklas och integreras ännu djupare i företagens IT-miljöer.

  En stor del av IT-avdelningarnas uppgifter kommer att handla om att hantera utvecklingen av mer avancerade AI-algoritmer och att använda automatisering för att förbättra både operativa och säkerhetsrelaterade uppgifter. Det inkluderar allt från smartare övervakningssystem till automatiserad respons på incidenter.

  Som vid alla omfattande omställningar så kommer säkerhet fortsatt att vara av högsta vikt. Tyvärr har vi tidigare upplevt att säkerhetstänkande inte alltid prioriteras. Vi såg det vid tidiga molnstrategier och även vid det snabba införandet av distansarbete i samband med corona-epidemin. Med ökande sofistikerade hot (AI används nu i hög utsträckning även här) förväntar vi att efterfrågan på avancerade säkerhetslösningar kommer att öka ännu mer.

  Lägg även till nya och hårdare krav från till exempel NIS2-direktivet, EU:s nya direktiv för cybersäkerhet, så kommer företagen att behöva en IT-partner som tillhandahåller robusta och skräddarsydda säkerhetstjänster för att skydda företagsnätverk och data från potentiella hot och utökade krav.

  För oss blir fokus under 2024 att stå i framkant för att stödja företag att navigera de här trenderna och utmaningarna och fortsätta erbjuda skräddarsydda lösningar och expertis som stödjer våra kunders tillväxt och framgång i ett allt snabbare föränderligt IT-landskap.”

  Läs mer: Vad är viktigt att tänka på inför användningen av Microsoft Copilot.

  Hur ser utvecklingen ut när det gäller systemstöd?

  Mikael Ljungar, Affärsområdeschef Affärssystem & BI på VIEW Group Sverige:

  ”Den mest utmärkande trenden under 2023 har varit digitaliseringens fortsättning – fler och fler väljer molnbaserade systemlösningar. Molnlösningar har minskat behovet av intern IT-expertis eftersom system underhålls och uppdateras automatiskt för användarna. Med standardiserade arbetsmetoder och automatiserade processer blir det dessutom enkelt att effektivisera och modernisera ekonomifunktionen, vilket resulterar i besparingar både i tid och pengar.

  En annan viktig fråga har varit vikten av integration. Det är utan tvekan en utmaning idag att låta ett enda system hantera alla aspekter av verksamheten. Många affärssystem är visserligen omfattande och tillgodoser många grundläggande behov på en övergripande nivå, men ingen enskild lösning kan vara optimal på alla områden.

  En allt vanligare strategi är att använda en kombination av olika systemlösningar, där ERP-systemet ofta kompletteras med CRM-system, BI-verktyg, projekthanteringssystem, planerings- och budgetverktyg, lagersystem med mera. Möjligheterna är lika omfattande som listan är lång. Ett affärssystem med öppna API:er underlättar integrationen med andra system och skapar grunden för en effektiv, sömlös och modern systemarkitektur. Det är helt enkelt en självklarhet i ett affärssystem för 2024.

  År 2024 förväntas affärssystemslösningar också utvidga användningen av AI och ML (machine learning) till prediktiv analys, intelligent automation och datadrivna insikter. Denna övergång kommer att ge organisationer möjlighet att fatta mer informerade beslut, automatisera rutinuppgifter och optimera affärsprocesserna ännu mer.

  SaaS (software as a service) inom affärssystem kommer också att bli ännu mer utbrett år 2024 och framåt eftersom leverantörer kommer att vilja snabbt implementera nya funktioner till användarna i takt med att de utvecklar dem. Förr, när lokala systeminstallationer dominerade, kunde användare behöva vänta två till tre år för att uppgradera systemet. Men med SaaS kan de börja arbeta med nya funktioner så snart leverantören gör dem tillgängliga.”

  Läs mer: 4 sätt ett gammalt affärssystem kan skada ditt företag.

  Hur kan ekonomiavdelningen använda AI under 2024?

  Eirik Andreas Johansen, AI-expert på VIEW Groups AI-team i Norge:

  ”Enligt min erfarenhet var 2023 året då AI verkligen fick fotfäste inom redovisning och ekonomi. Det finns flera leverantörer i Norden som erbjuder bra och välbeprövade lösningar för uppgifter som vi traditionellt lägger mycket resurser på. Systemleverantörerna investerar också i egna AI-lösningar eller integrationer med befintliga lösningar. Det här, tillsammans med allmänt tillgängliga AI-tjänster, ger oss enorma möjligheter.

  För företag och ekonomiavdelningar kommer de främsta fördelarna med att använda AI under 2024 vara att det går att spara mycket tid på det som tidigare har varit typiska manuella uppgifter, till exempel hantering av verifikationer. Företag med stora volymer kommer naturligtvis att dra störst nytta av AI, men vi ser stora besparingar för företag i alla storlekar och med olika grad av komplexitet.

  Förutom att spara tid kan AI kan också ge värdefulla insikter och tillgång till egna data för analys och bättre beslutsunderlag. Nu och inte minst för framtiden. Vi ser att AI kan stötta beslutsfattare genom att öka kvaliteten och tillgängligheten på analyser, minska risker i flera led i värdekedjan och generellt ge företag större insikt i den egna verksamheten. Potentialen är enorm!

  Användningen av AI ger också kompetens som inte riskerar att försvinna och större flexibilitet i vardagen. Med AI som grund kommer företagen att samla upp mycket av den interna kompetensen i system. Det innebär mindre personberoende, färre flaskhalsar och minskad sårbarhet för medarbetarna.

  Något som vi märker att våra kunder efterfrågar mer av nu är mer detaljberoende rapportering och analyser. Benchmarking och hållbarhet är ett återkommande tema i många kundmöten idag, och AI öppnar helt nya dörrar!

  Vad som är möjligt med AI förändras från dag till dag, och utan förtroende för tekniken, kompetens och en historik av analyser tror jag att det är svårt att vara konkurrenskraftig. Det handlar egentligen bara om att komma igång tidigt med att utnyttja tekniken för att möta morgondagen.”

  Läs mer: Så ger AI-tekniken ekonomerna superkrafter.

  Vad blir viktigt att tänka på inom HR och lön under 2024?

  Samantha Riggott, Teamledare lön på VIEW Group Sverige:

  ”Lön och HR är ett område som ständigt förändras, och 2024 kommer inte att vara något undantag. Det krävs både tid och resurser för att hålla sig uppdaterad och compliant inom området.

  För de flesta företag är det idag en etablerad standard att erbjuda möjlighet till distansarbete. Vi ser att fler och fler företag också erbjuder sina anställda möjligheten att arbeta från utlandet. Då är det viktigt att vara medveten om hur det ska rapporteras, vilka konsekvenser det kan få för de anställda om det inte hanteras korrekt och vilka skyldigheter man har som arbetsgivare.

  En annan aktuell fråga är en ökande efterfrågan på lönetransparens. Det handlar inte bara om att uppfylla lagkravet på lönekartläggning och EU:s kommande lönetransparensdirektiv, utan också om att bygga förtroende och vara en attraktiv arbetsgivare för befintliga och potentiella medarbetare.

  Många företag behöver också se över sina rutiner i lönehanteringen, inte minst när det gäller datasäkerhet i hanteringen av lönedata. Det gäller att vara uppdaterade på dataskyddsreglerna och ha processer på plats för att motverka dataintrång och andra säkerhetsrisker.

  En generell trend vi märker av är att efterfrågan på hjälp med lön och HR ökar, ofta för att företagen inte har tillräckligt med tid eller kompetens internt. Nya frågor och problem uppstår också i takt med att företaget växer och utvecklas. Det är viktigt att följa lagar och regler, men det är också helt avgörande att ta hand om sina anställda.”

  Läs mer: Vad är lönekartläggning och varför ska du göra en?

  Är det någon annan fråga som kommer att spela stor roll under 2024?

  Renate Slinning, Affärsområdeschef Ekonomi och lön på VIEW Group Norge:

  ”Vi har märkt av ett ökat intresse och medvetenhet om hållbarhet och miljö hos våra kunder. Dagarna är förbi då hållbarhetsrapportering bara var intressant för dem som måste rapportera om det. Många företag vill idag ha insikt i hållbarhetsinitiativ från hela sin leveranskedja.

  Dessutom är medarbetare och kandidater medvetna om och intresserade av vad deras arbetsgivare och potentiella arbetsgivare har att säga på det här området, men också vad de faktiskt gör för samhället.

  Det här är en mycket positiv trend, och det finns idag både standarder, ramverk och teknik som underlättar utformningen av hållbarhetsrapporter. Verktygen för hållbarhetsredovisning kommer att utvecklas under de kommande åren för att bli ännu bättre, och tekniken kommer att öppna upp för ännu fler möjligheter att använda företagsdata för att presentera effektiva och korrekta rapporter om miljö- och klimatavtryck.”

  Läs mer: Det här bör du veta om hållbarhetsredovisning.

  Några avslutande ord

  Först och främst vill vi tacka alla på VIEW för att de delade med sig av sina spaningar och råd till företagare och ledare som vill vara förberedda inför 2024.

  Det är alltid vanskligt att sia om framtiden, men utifrån trenderna vi har tagit upp här tror vi att det kan bli väldigt spännande att driva företag 2024 och framåt! Särskilt om man säkerställer att man utnyttjar teknik och bra verktyg för att ligga steget före.

  Det sägs att de fem dyraste orden i näringslivet är ”så har vi alltid gjort”. Därför vågar vi säga att en sak är säker – företag som inte lyckas ta vara på möjligheterna kommer definitivt att hamna på efterkälken och förlora konkurrensfördelar på marknaden.

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.