Det här bör du veta om hållbarhetsredovisning

  Hållbarhet är på allas läppar idag, med all rätt. Näringslivet har en betydande roll att spela i omställningen till ett mer hållbart samhälle, och många företag är inte bara engagerade utan också måna om att dokumentera vad de gör. I takt med att kraven ökar från kunder och andra intressenter blir det mer och mer angeläget för alla företag att redovisa sitt hållbarhetsarbete.

  I den här artikeln går vi igenom det du bör veta om hållbarhetsredovisning. Klicka på rubriken i innehållsförteckningen om du vill komma direkt till ett visst avsnitt.

  Hållbarhetsredovisning blir allt viktigare för alla företag

  Vissa större företag är skyldiga enligt lag att upprätta en hållbarhetsrapport, även kallad hållbarhetsredovisning eller miljöredovisning, men även för mindre företag blir det allt viktigare att jobba med hållbarhet. Nya regler för hållbarhetsrapportering är på gång, och förra året kom en ny standard anpassad för små och medelstora företag.

  En av alla på VIEW Ledger som brinner för ämnet är Tom Nøttveit. Han är ledare för VIEW:s rådgivningsteam på kontoret i Oslo, och har tagit på sig ett extra ansvar för att utveckla arbetet med hållbarhetsredovisning för våra kunder.

  Ökande incitament från flera håll

  I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en överenskommelse för hållbar utveckling med 17 globala mål som ska uppnås till år 2030. Det har bidragit till att lyfta frågan globalt, och tydliggöra de utmaningar som världen står inför.

  Alla delar av samhället är inkluderade i målen, även näringslivet. Många företag vill göra vad de kan för att bidra till en mer hållbar framtid, men upplever också att det ställs fler krav än tidigare, både från myndigheter, näringsliv och inte minst konsumenter.

  – Många företag vill förtydliga vad de bidrar med och hur de arbetar hållbart, både för att värna om sitt eget varumärke och för att utveckla en hållbar och lönsam affärsmodell, säger Tom.


  De 17 globala målen inom Agenda 2030 täcker in alla tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

  De 17 globala målen inom Agenda 2030 täcker in alla tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig

  Lagkrav på hållbarhetsrapportering

  Enligt årsredovisningslagen ska en del större företag upprätta en hållbarhetsrapport. Kravet gäller för företag som uppfyller två eller alla tre av följande villkor under båda de två senaste räkenskapsåren.

  • Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer.
  • Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor.
  • Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.

  Som en del av EU:s gröna giv och strategi för hållbar tillväxt kommer kraven för hållbarhetsrapportering att skärpas och utökas de närmaste åren.

  Hållbarhetsredovisning som konkurrensfördel

  Oavsett om företaget är rapporteringsskyldigt eller inte, kan det vara en drivkraft att vara attraktiv för investerare, banker och andra finansiella institutioner. Gröna investeringar ökar, och då måste det gå att visa hur företaget arbetar med hållbarhet, påpekar Tom.

  Det kommer troligtvis också att komma allt fler krav i leverantörskedjan i näringslivet. Jag tror att även många mindre företag får frågor från sina kunder som vill mäta sitt eget fotavtryck. Allt fler intressenter vill använda sig av leverantörer som tar ansvar för en hållbar utveckling, och som kan dokumentera sin påverkan. Genom att dokumentera sitt eget arbete inom hållbarhet kan företag också kvalificera sig för att delta i fler leverantörsupphandlingar.

  – Aktörer i hela värdekedjan påverkar på så sätt varandra att fokusera på hållbart företagande. Då är själva hållbarhetsredovisningen ett väldigt bra sätt att synliggöra sig som en säker och attraktiv leverantör på marknaden, fortsätter han.


  Tom Nøttveit ansvarar för att utveckla arbetet med hållbarhetsrapportering inom VIEW Ledger.

  Tom Nøttveit ansvarar för att utveckla arbetet med hållbarhetsrapportering inom VIEW Ledger.

  Ramverk och standarder för hållbarhetsrapportering

  Det kan vara ett omfattande arbete att införa hållbarhetsrapportering, men det finns vissa standarder som går att använda som vägledning. Standarderna är utformade för att förbättra gränsöverskridande jämförbarhet och säkerställa kvaliteten på informationen. Den internationella standarden Global Reporting Initiative (GRI), är förmodligen den mest kända och mest använda.

  Ny nordisk standard för hållbarhetsrapportering: NSRS

  2021 kom den första standarden för hållbarhetsrapportering anpassad för små och medelstora företag. Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS) är en nordisk standard utvecklad av Nordic Accountant Federation, där branschorganisationerna i Sverige, Norge och Finland ingår.

  Den nya standarden har tagits fram med fokus på att förenkla för fler företag att redovisa sitt hållbarhetsarbete, men den ska samtidigt vara jämförbar med etablerade internationella standarder. Genom att mäta nyckeltal enligt NSRS kan företag också få stöd i att identifiera nya affärsmöjligheter och att utveckla sin verksamhet för att anpassa den till en cirkulär ekonomi.

  Var ska man börja?

  Som utgångspunkt är det klokt att börja med att sätta sig in vilken påverkan den egna verksamheten har i hela värdekedjan, och inom vilka områden det går att få mest effekt på en positiv utveckling. När du har identifierat intresseområden, prioriteringar och mål bör du dessutom se till att förankra dem hos styrelse och ledning. Det är en väldigt bra start, poängterar Tom.

  För att påbörja arbetet rekommenderar NSRS att man successivt ökar omfattningen av rapporteringen. Företag som inte har lagkrav på hållbarhetsrapportering kan alltså börja smått, och successivt bygga upp erfarenhet och kompetens. För de flesta kommer arbetet att innebära en mognadsprocess. Efter hand kommer det att lägga en god grund för en mer omfattande hållbarhetsredovisning.

  Läs mer: Så kommer du igång med hållbarhetsarbetet

  Vad bör ingå i hållbarhetsredovisningen?

  För företag som är skyldiga enligt lag att upprätta en hållbarhetsrapport är minimikravet idag att de måste rapportera sin påverkan inom fem områden:

  • Miljö
  • Sociala förhållanden
  • Personalrelaterade frågor
  • Mänskliga rättigheter
  • Motverkande av korruption

  I rapporten ska företaget redogöra för hållbarhetsrisker kopplade till de olika områdena, beskriva vilken hållbarhetspåverkan deras affärsmodell har och redovisa hur hållbarhetsarbetet styrs genom till exempel policys och resultatindikatorer.

  I och med de kommande skärpta kraven i EU:s nya direktiv kommer företag som lyder under lagkravet att behöva rapportera på fler kriterier, och göra det enligt en ny europeisk standard i digitalt format.

  Certifieringar, märkningar och standarder

  Utöver det som måste ingå enligt lagkrav, och som utgångspunkt för mindre företag, kan de internationella och nordiska standarder som nämns ovan vara en bra vägledning. Ur dem kan du till att börja med välja de delar som är mest aktuella. Många företag tar också utgångspunkt i FN:s 17 globala hållbarhetsmål, och väljer ut ett antal mål utifrån vad som är mest relevant för företagets egen verksamhet och syfte.

  Det kan också vara klokt att titta på vad andra företag i samma bransch gör. Många företag har redan erfarenhet av hållbarhetsredovisning och i årsredovisningen eller på företagets hemsida kan du få tips om till exempel relevanta mätparametrar för branschen.

  – Hållbarhetscertifieringar är också relevanta att ta med i en hållbarhetsredovisning. Svanen är ett exempel på en aktör som bedömer hur miljömässigt hållbara dina produkter är. Sådana certifieringar är absolut lämpliga att inkludera i hållbarhetsredovisningen, framhåller Tom. Andra exempel kan vara branschspecifika certifieringar och märkningar eller ISO-standarder.

  Teknik och verktyg för hållbarhetsrapportering

  – Eftersom vi har stort fokus på smarta tekniska lösningar på VIEW är vi vana vid att utnyttja teknikens möjligheter till effektivitet och precision. Verktyg som Power BI kan placeras ovanpå ett företags data för att bygga skräddarsydda rapporter och visa på samband. Men även AI-teknik kommer att vara en viktig motor för en mer utvecklad hållbarhetsrapportering, säger Tom entusiastiskt.

  Vi förväntar oss också att leverantörerna av ERP- och affärssystem successivt utvecklar lösningar som i större utsträckning underlättar hållbarhetsredovisningen. Parallellt utvecklas specifik mjukvara för att hantera sådan rapportering och inom detta område kommer det sannolikt att hända mycket i framtiden.

  På sikt räknar vi också med att se fler branschstandarder. Det finns stora fördelar med standardisering av hållbarhetsrapporteringen.

  Hållbarhetsredovisning sannolikt ännu viktigare på sikt

  – Allt talar för att hållbarhetsredovisning kommer att bli viktigare i framtiden, både för konkurrenskraft och som ett lagstadgat krav från myndigheterna. Därför tror vi att det kommer att hända mycket på kort tid nu när det gäller format och innehåll i hållbarhetsrapporteringen. Vi märker redan att många kunder är intresserade av att diskutera hållbarhet, trots att de ännu inte är rapporteringsskyldiga. De är nyfikna på hur de kan komma igång och vill sätta upp mål, säger Tom.

  Inom VIEW har vi påbörjat arbetet med att bland annat fördjupa oss i NSRS. Vi har många kunder inom segmentet små och medelstora företag och vi vill hjälpa dem med effektiv hållbarhetsredovisning.

  Som redovisningspartner är vi väl lämpade att hjälpa företag med den här typen av rapportering, eftersom vi befinner oss nära siffrorna och har erfarenhet av att samla in och strukturera information. De som kommer till oss kommer också att dra nytta av best practice från andra verksamheter, eftersom vi har många företag från olika branscher bland våra kunder.

  – Ju snabbare du gör dig medveten om situationen och tar beslut om var ni vill vara när det gäller hållbarhet, desto lättare är det att förbereda något som är vettigt för verksamheten och för den som ska ta del av informationen. Inte minst för att förstå kraven som kommer, för det gör de, avslutar han.

  Lär dig mer om hållbart företagande och hållbarhetsredovisning

  Hållbarhet är ett ämne som vi definitivt kommer att ha anledning att återkomma till. Håll utkik i nyhetsbrevet! Om du inte redan prenumererar kan du skriva upp dig här.

  Vidare läsning, tips och material

  Hur företag kan arbeta med Globala målen på globalamalen.se

  Guide för hållbart företagande på verksamt.se

  NSRS ramverk och verktyg för hållbarhetsrapportering på nsrs.eu

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.