Sverige borde ha högre ambitioner kring hållbarhetsrapportering

  I april publicerade Justitiedepartementet en proposition om nya regler för hållbarhetsrapportering. Reglerna innebär bland annat att EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering, CSRD, genomförs i svensk rätt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 och företag berörs successivt.

  I korthet handlar det om striktare krav på information och att kravet på vilka företag som måste lämna en hållbarhetsrapport utvidgas. Förutom större företag, som redan idag behöver hållbarhetsrapportera, omfattar kravet nu också bland annat:

  • små och medelstora företag som är börsnoterade
  • stora eller börsnoterade dotterföretag
  • vissa större filialer till tredjelandsföretag som har en betydande verksamhet inom EES.

  Rapporten ska granskas av en revisor.

  Mindre företag som inte behöver hållbarhetsrapportera idag kommer med stor sannolikhet också att uppleva ökade krav på rapportering om de har kunder eller andra intressenter som omfattas av lagkraven.

  Propositionen innehåller även andra förslag för att följa EU:s direkt kring jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser och regler kring årsredovisningens datering.

  Magnus Frick, VIEW Group Sverige.

  Fegt – vi borde ha högre ambitioner

  VIEW Group Sveriges specialist på hållbarhetsrapportering Magnus Frick kommenterar förslaget:

  – Jag tycker att det är bra att det slutligen ska implementeras. Dock tycker jag att det är fegt av regeringen att ändra tidigare förslag som lades fram i juni 2023 genom att höja gränsvärdena, vilket betyder att färre bolag kommer behöva rapportera. Dessutom skjuter de upp tidpunkten för rapporteringen med ett år, vilket enligt dem behövs för att ge bolagen mer tid för implementering.

  Han tillägger:

  – Min uppfattning är att svenska bolag redan generellt är bra förberedda för att kunna rapportera och det finns bra systemstöd ute på marknaden redan nu. Jag tycker Sverige bör ha högre ambitioner.

  Läs mer

  Hela propositionen 2023/24:124 Nya regler om hållbarhetsrapportering finns att läsa på regeringen.se.

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.