Därför ska HR ingå i ledningsgruppen

  En ledningsgrupp diskuterar företagets mål, utmaningar och framtid och är en arena där viktiga beslut tas om företagets riktning framåt. Ledningsgruppen består ofta av personer i olika roller med olika ansvarsområden och kompetenser, som VD, ekonomichef, kommunikationschef och operativa chefer.

  Under de senaste åren har flera ledningsgrupper också insett vikten av att ha HR-expertis kring detta bord. Vilka är de främsta orsakerna till det? I den här artikeln går vi igenom några av de viktigaste.

  Medarbetarfokus är centralt

  De flesta som driver ett företag i dag är förmodligen överens om att de människor som arbetar där är den viktigaste resursen de har. En stor förutsättning för att medarbetarna ska prestera som bäst på jobbet är att de trivs och är motiverade. Därför bör alla företag anstränga sig för att lyssna på signaler från sina anställda och underlätta för att de ska trivas och utvecklas.

  Motiverade människor är otroligt viktiga för en bra företagskultur, som i sin tur är viktigt för ett företags framgång. Därför bör frågor kring hur man säkerställer välbefinnande, motivation och utveckling för medarbetare vara högaktuella ämnen i ledningsgruppen. Det här är ett av de områden där en HR-chef kan bidra med stort värde.

  I HR-avdelningens ansvarsområde ingår personalfrågor och medarbetarundersökningar, och HR kan bidra med överblick och insikter från det området. HR-chefen har också ofta möjlighet att känna av temperaturen på företaget på ett annat sätt än många andra i ledningsgruppen. Den information HR-chefen bidrar med kan användas som grund för diskussioner kring resurser, motivation och prestation.

  För en ekonomichef handlar ledningsmöten ofta om siffror och lönsamhet. Med ett HR-perspektiv riktas blicken även mot individen och hur företaget kan skapa en arbetsplats där medarbetaren trivs och känner sig sedd. Kanske bör det investeras mer i de anställda för att säkra kompetens och värde för framtiden. Lönsamhet är ofta nära kopplad till medarbetare som vill bidra.

  Dessutom har kraven på en arbetsgivare förändrats under åren. Medarbetare har idag höga ambitioner och förväntningar på att företag ska ha en god företagskultur. Med andra ord: För att företaget ska nå en låg personalomsättning och samtidigt locka till sig nya talanger så bör de här frågorna stå högt på ledningsgruppens agenda.

  En bra företagskultur och en bra arbetsplats skapas till stor del genom det ledarskap som utövas. En bra ledningsgrupp bör ha med den kompetens och kunskap som HR kan bidra med för att föreslå och genomföra åtgärder som fokuserar på de anställda i företaget.


  Strategiskt HR-arbete bidrar till företagets framgång

  HR-rollen har också förändrats mycket de senaste åren. Förr kunde fokus ligga på personalförvaltning, medan en modern HR-funktion idag arbetar utifrån ett strategiskt och affärsnära förhållningssätt med fokus på att skapa värde och utveckling för verksamheten.

  HR-chefen kan bidra med förslag på strategiska HR-aktiviteter i ledningsgruppen, som hen sedan ansvarar för att genomföra. Det kan handla om aktiviteter som att ta fram processer för medarbetarsamtal och utvecklingsplaner, att utarbeta strategier för kompetensutveckling eller rekrytering, eller att sätta planer för att förankra organisationsförändringar i hela företaget.

  HR-strategin ska stötta verksamhetens övergripande vision och strategi, och HR-arbetet bör förankras, följas upp och utvärderas i ledningsgruppen – det är ytterligare ett skäl till att HR bör ingå i ledningsgruppen.

  Digitala verktyg ger bättre processer

  En stor del av HR-arbetet handlar om att säkerställa att bra processer och rutiner finns på plats för att på bästa möjliga sätt stötta medarbetare, chefer och organisationen. Idag finns det bra verktyg på marknaden som kan användas för att säkerställa kvalitet och effektivitet i det arbetet.

  En modern HR-avdelning ska inte ägna för mycket tid åt rutinmässiga processer som att manuellt uppdatera medarbetarregister. Även ute i organisationen kan det finnas tidskrävande processer som behöver ses över. Det kan till exempel handla om lokala rekryteringsprocesser.

  Om HR-avdelningen lägger för mycket tid på arbete som inte skapar värde för organisationen så finns en stor risk för outnyttjad potential. En HR-chef kan förmedla och belysa de frågorna i ledningsgruppen och föreslå nya och bättre verktyg och processer. Investeringar i system och andra smarta lösningar kan göra att man sparar både tid och pengar, och kan öka kvaliteten på HR-arbetet. Med bra verktyg kan ledningen också se effekterna av de olika åtgärderna och mäta utvecklingen på längre sikt.

  HR-chefen är viktig

  För att sammanfatta anser vi att HR bör vara med och bidra till att sätta företagets agenda och synliggöra sambandet mellan kultur, medarbetare och affärsframgångar i ledningsgruppen. På så sätt så tror vi att företaget får ett bättre stöd i att nå sina strategier och mål.

  Behöver du avlastning eller ett bollplank för HR-frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.